Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW

Burmistrz Brzegu

 

Do wyłącznych kompetencji Zgromadzenia Wspólników poza innymi sprawami wymienionymi w Kodeksie Spółek Handlowych lub akcie założycielskim należy:

 1. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu z działalności Spółki.
 2. Zatwierdzanie bilansu, rachunku zysku i strat za ubiegły rok obrachunkowy.
 3. Podejmowanie uchwał o podziale zysku i pokryciu strat.
 4. Udzielenie członkom władz Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.
 5. Decydowanie o przystąpieniu do innej Spółki oraz o wystąpieniu z niej.
 6. Ustalenie regulaminu i porządku obrad Zgromadzenia Wspólników,
 7. Podejmowanie uchwał o zbyciu i oddaniu w zastaw udziałów Spółki.
 8. Podejmowanie uchwał o zbyciu lub nabyciu nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości Spółki.
 9. Postanowienie co do dalszego istnienia Spółki, w przypadku, gdyby straty przekraczały sumę kapitału zakładowego.
 10. Tworzenie funduszy celowych.
 11. Ustalenie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu
 12. Ustalenie części stałej i zmiennej wynagrodzenia Członków Zarządu.
 13. Ustalenie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej.
 14. Zbycie wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki oraz ustanowienie na nim praw użytkowania, lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego.
 15. Podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego.
 16. Zmiana umowy Spółki.
 17. Połączenie lub rozwiązanie Spółki oraz utworzenie nowej Spółki.
 18. Podejmowanie uchwał określających warunki i tryb zbywania, nabywania i obejmowanie udziałów i akcji.
 19. Objęcie albo nabycie udziałów i akcji innej Spółki.
 20. Zbycie nabytych lub objętych udziałów, akcji innej Spółki.
 21. Podejmowanie innych uchwał.

 

  

RADA NADZORCZA
 

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Krzysztof Tysier

Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Paweł Kurtasz

Sekretarz Rady Nadzorczej

Piotr Zalewski

 

Do kompetencji Rady Nadzorczej należy:

 1. Sprawowanie kontroli nad działalnością Spółki.
 2. Coroczna ocena sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy.
 3. Coroczna ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku lub pokrycia straty.
 4. Składanie Zgromadzeniu Wspólników corocznego, pisemnego sprawozdania z wyników oceny, o której mowa w punkcie 2 i 3 powyżej oraz przeprowadzonych kontroli.
 5. Stawianie wniosków na Zgromadzeniu Wspólników o udzielenie pokwitowania Członkom Rady Nadzorczej oraz Zarządu.
 6. Powoływanie i odwoływanie Członków Zarządu oraz zawieranie z Członkami Zarządu umowy o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji.
 7. Coroczne ustalanie szczegółowych celów zarządczych dla Członków Zarządu, wag tych celów oraz kryteriów ich realizacji i rozliczenia.
 8. Wybór biegłego rewidenta, przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki.
 9. Zatwierdzanie regulaminu organizacyjnego Spółki.
 10. Zatwierdzenie rocznych planów działalności Spółki.
 11. Wyrażenie zgody na zaciągnięcie przez Zarząd Spółki zobowiązań powyżej 1.000.000 złotych. (jeden milion złotych).
 12. Dokonywanie innych czynności wynikających z uchwały Zgromadzenia Wspólników w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu, w zakresie dotyczącym części zmiennej wynagrodzenia Zarządu.

                                                         
ZARZĄD SPÓŁKI

 

Prezes Zarządu

Dariusz Wawrzyniak

 

Zarząd reprezentuje Spółkę w sądzie i poza sądem, kieruje przedsiębiorstwem Spółki i decyduje w sprawach niezastrzeżonych dla innych organów Spółki przez przepisy Kodeksu Spółek Handlowych, postanowienia Aktu Założycielskiego i uchwały Zgromadzenia Wspólników.

 

Prokurenci

Łukasz Sinkowski

Piotr Michurski

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 2419
Podmiot udostępniający: BPEC Sp. z o.o.
Nazwa dokumentu: Władze spółki
Skrócony opis:
Osoba, która wytworzyła informację: Dariusz Wawrzyniak
Osoba, która udostępnia informację: Tomasz Nowak
Data wytworzenia informacji: 18.01.2011
Data udostępnienia informacji: 05.08.2020 13:17:53
Data ostatniej aktualizacji: 09.11.2022 08:02:27
Rejestr zmian